Singapore Online Study Group

Sunday《The Diamond Cutter》
: 8.30am-10.30am (Starting 10 Mar24)
💎Li Xuan 《+6597355217》
💎Harjit 《+6012-2017658》

Tuesday《Karma Of Love》
:10:00am-12:00pm
💎Annie Liu +65 97486627
💎Jennifer Guan +65 81764382

Thursday《Karma Of Love》
:7:00pm-9:00pm
💎Eve Lee +65 91549827
💎Angella Tan +65 87861626

Tuesday《Karma Of Love》
: 7.30pm – 9.00pm
💎Sharon Tan +65 9768 6354
💎T. Khoo Siau Cheng +65 9128 7106

星期二《爱种子 》
:7.30pm – 9.00pm
💎Sdyny Ang +65 9477 5336
💎Shivonne Wong +65 94386131

星期四《当和尚遇到钻石》
: 7.20pm – 9.30pm
💎T.Lim Ping Kiang +65 9833 7827
💎Heidi Chong+65 9191 2098

星期日《当和尚遇到钻石》
: 9.00am – 10.30am
💎T.Khoo Siau Cheng +65 9128 7106

星期二《瑜伽真的有用吗》
: 7.45pm – 9.15pm
💎T.Endora Lim+65 9128 7106
💎Sydny Ang《+65 9477 5336》